CJX1接触器

C J X 1系列交流接触器适用于交流5 0 H z或6 0 H z,电压至6 6 0 V、电流至4 7 5 A的电力线路中,供远距离频繁起动和控制电动机及接通与分断电路。经加装机械联锁机构后组成C J X 1系列可逆接触器,可控制电动机的起动、停止及反转,性能等同于3 T B、3 T F。

本产品符合G B 1 4 0 4 8 . 4、I E C 6 0 9 4 7 - 4 - 1等标准。

产品参数 ——

样本下载 ——

CJX1系列接触器样本.pdf

资料下载 ——

CJX1-0912(CQC2012010304575505),证书,2021.11.18.pdf
CJX1-0912,报告,CQC(变更),2021.9.25.pdf
CJX1-0912-2020980304000519CQC2012010304575505-自我声明.2021.11.27.pdf
CJX1-16-22(CQC2012010304575502),证书,2021.03.16.pdf
CJX1-16CJX1-22,报告,CQC(报告),2021.11.10.pdf
CJX1-16CJX1-22-2020980304000520CQC2012010304575502-自我声明.2021.03.27.pdf
CJX1-32(CQC2012010304575504),证书,2021.11.18.pdf
CJX1-32,报告,CQC(变更),2021.9.25.pdf
CJX1-32-2020980304000521CQC2012010304575504-自我声明.2021.11.27.pdf
CJX1-4563(CQC2012010304575495),证书,2021.11.18.pdf
CJX1-4563,报告,CQC(变更),2021.9.25.pdf
CJX1-4563-2020980304000522CQC2012010304575495-自我声明.2021.11.27.pdf
CJX1-7585(CQC2012010304575510),证书,2021.11.18.pdf
CJX1-7585,报告,CQC(变更),2021.9.25.pdf
CJX1-7585-2020980304000523CQC2012010304575510-自我声明.2021.11.27.pdf
CJX1-110140(CQC2012010304575494),证书,2021.11.18.pdf
CJX1-110140,报告,CQC(变更),2021.9.25.pdf
CJX1-110140-2020980304000524CQC2012010304575494-自我声明.2021.11.27.pdf
CJX1-170205(CQC2012010304575493),证书,2021.11.18.pdf
CJX1-170205,报告,CQC(变更),2021.9.25.pdf
CJX1-170205-2020980304000525CQC2012010304575493-自我声明.2021.11.27.pdf
CJX1-250300(CQC2012010304575509),证书,2021.11.18.pdf
CJX1-250300,报告,CQC(变更),2021.9.25.pdf
CJX1-250300-2020980304000526CQC2012010304575509-自我声明.2021.11.27.pdf
CJX1-400475(CQC2012010304575506),证书,2021.11.18.pdf
CJX1-400475,报告,CQC(变更),2021.9.25.pdf
CJX1-400475-2020980304000527CQC2012010304575506-自我声明.2021.11.27.pdf

视频下载 ——