CJX1接触器

C J X 1系列交流接触器适用于交流5 0 H z或6 0 H z,电压至6 6 0 V、电流至4 7 5 A的电力线路中,供远距离频繁起动和控制电动机及接通与分断电路。经加装机械联锁机构后组成C J X 1系列可逆接触器,可控制电动机的起动、停止及反转,性能等同于3 T B、3 T F。

本产品符合G B 1 4 0 4 8 . 4、I E C 6 0 9 4 7 - 4 - 1等标准。

产品参数 ——

样本下载 ——

CJX1系列接触器样本.pdf

资料下载 ——

CJX1-09-12(CQC2012010304575505),证书,2021.03.16.pdf
CJX1-09-12,报告,3C(新申请),2012.09.14-2.pdf
CJX1-09CJX1-12-2020980304000519CQC2012010304575505-自我声明.2021.03.27.pdf
CJX1-16-22(CQC2012010304575502),证书,2021.03.16.pdf
CJX1-16-22,报告,3C(新申请),2012.09.14-1.pdf
CJX1-16CJX1-22-2020980304000520CQC2012010304575502-自我声明.2021.03.27.pdf
CJX1-32(CQC2012010304575504),证书,2021.03.16.pdf
CJX1-32,报告,3C(新申请),2012.09.14-1.pdf
CJX1-32-2020980304000521CQC2012010304575504-自我声明.2021.03.27.pdf
CJX1-45-63(CQC2012010304575495),证书,2021.03.16.pdf
CJX1-45CJX1-63-2020980304000522CQC2012010304575495-自我声明.2021.03.27.pdf
CJX1-45.63,报告,3C(新申请),2012.09.24-1.pdf
CJX1-75-85(CQC2012010304575510),证书,2021.03.16.pdf
CJX1-75-85,报告,3C(新申请),2012.09.24-1.pdf
CJX1-75CJX1-85-2020980304000523CQC2012010304575510-自我声明.2021.03.27.pdf
CJX1-110-140(CQC2012010304575494),证书,2021.03.16.pdf
CJX1-110-140,报告,3C(新申请),2012.09.13-1.pdf
CJX1-110CJX1-140-2020980304000524CQC2012010304575494-自我声明.2021.03.27.pdf
CJX1-170-205(CQC2012010304575493),证书,2021.03.16.pdf
CJX1-170-205,报告,3C(新申请),2012.09.14-1.pdf
CJX1-170,CJX1-205-2020980304000525CQC2012010304575493-自我声明.2021.03.27.pdf
CJX1-250-300(CQC2012010304575509),证书,2021.03.16.pdf
CJX1-250-300,报告,3C(新申请),2012.09.24-1.pdf
CJX1-250,CJX1-300-2020980304000526CQC2012010304575509-自我声明.2021.03.27.pdf
CJX1-400-475(CQC2012010304575506),证书,2021.03.16.pdf
CJX1-400-475,报告,3C(新申请),2012.09.14-1.pdf
CJX1-400,CJX1-475-2020980304000527CQC2012010304575506-自我声明.2021.03.27.pdf

视频下载 ——