CJT1系列交流接触器

C J T 1系列交流接触器适用于交流5 0 H z ( 6 0 H z ), 额定电压至3 8 0 V, 电流至1 5 0 A的电力线路中, 供远距离接通和分断线路之用, 并可以与适当的热继电器或电子式保护装置组合成电动机起动器,以保护可能发生过载的电路。

本产品符合G B 1 4 0 4 8 . 4、I E C 6 0 9 4 7 - 4 - 1标准。

产品参数 ——

样本下载 ——

CJT1接触器样本.pdf

资料下载 ——

HUC10CJT1-10-2020980304000503CQC2002010304025994-自我声明.2021.03.27.pdf
HUC10CJT1-10(CQC2002010304025994),证书,2021.03.16.pdf
HUC10CJT1-10,报告,3C(变更),2012.03.23-1.pdf
HUC10CJT1-10,报告,3C(变更),2019.04.30-1.pdf
HUC10CJT1-20-2020980304000504CQC2002010304025995-自我声明.2021.03.27.pdf
HUC10CJT1-20(CQC2002010304025995),证书,2021.03.16.pdf
HUC10CJT1-20,报告,3C(变更),2012.03.23-1.pdf
HUC10CJT1-40-2020980304000505CQC2002010304025996-自我声明.2021.03.27.pdf
HUC10CJT1-40(CQC2002010304025996),证书,2021.03.16.pdf
HUC10CJT1-40,报告,3C(变更),2012.03.20-1.pdf
HUC10CJT1-60-2020980304000506CQC2002010304025997-自我声明.2021.03.27.pdf
HUC10CJT1-60(CQC2002010304025997),证书,2021.03.16.pdf
HUC10CJT1-60,报告,3C(变更),2012.03.20-1.pdf
HUC10CJT1-100-2020980304000507CQC2002010304025998-自我声明.2021.03.27.pdf
HUC10CJT1-100(CQC2002010304025998),证书,2021.03.16.pdf
HUC10CJT1-100,报告,3C(变更),2012.03.31-1.pdf
HUC10CJT1-150-2020980304000508CQC2002010304025999-自我声明.2021.03.27.pdf
HUC10CJT1-150(CQC2002010304025999),证书,2021.03.16.pdf
HUC10CJT1-150,报告,3C(变更),2012.03.31-1.pdf

视频下载 ——