CJX2-F 系列交流接触器

C J X 2 - F 系列交流接触器( 以下简称接触器) , 主要用于交流5 0 H z (或 6 0 H z ),额定工作电压至 1 0 0 0 V、额定工作电流至6 3 0 A 的电路中, 供远距离接通和分断及频繁起动控制交流电动机。该接触器还可方便地加装辅助触头组或空气延时头等附件, 并可与适当的热过载继电器组成电磁起动器。

本产品符合G B 1 4 0 4 8 . 4、I E C 6 0 9 4 7 - 4 - 1等标准。

产品参数 ——

样本下载 ——

CJX2-F交流接触器.pdf

资料下载 ——

CJX2-F115-150,报告,3C(变更),2017.10.13.pdf
CJX2-F115-150,报告,3C(新申请),2012.09.21.pdf
CJX2-F115-150,报告,CE,2013.07.10.pdf
CJX2-F185-225,报告,3C(变更),2017.10.13.pdf
CJX2-F185-225,报告,3C(新申请)(整本),2012.09.21.pdf
CJX2-F185-225,报告,3C(新申请),2012.09.21.pdf
CJX2-F185-225,报告,CE,2014.06.30.pdf
CJX2-F265-330,报告,3C(变更),2017.10.13.pdf
CJX2-F265-330,报告,3C(新申请),2012.09.21.pdf
CJX2-F400,报告,3C(变更),2012.08.21.pdf
CJX2-F400,报告,3C(变更),2017.10.13.pdf
CJX2-F500,报告,3C(变更),2017.10.13.pdf
CJX2-F500,报告,3C(新申请),2012.08.21.pdf
CJX2-F630,报告,3C(变更),2017.10.13.pdf
CJX2-F630,报告,3C(新申请),2012.08.21.pdf
CJX2-F115-150,证书,CB(环宇集团),2013.09.18-1.jpg
CJX2-F115-F1154-F150-F1504(CQC2012010304575499),证书2020.04.10-1.pdf
CJX2-F115-F1154-F150-F1504(CQC2012010304575499),证书,英文版,2020.04.10-1.pdf
CJX2-F115CJX2-F150-2020980304000534CQC2012010304575499-自我声明.2020-1.pdf
CJX2-F185-F1854-F225-F2254(CQC2012010304575498),证书2020.04.10-1.pdf
CJX2-F185-F1854-F225-F2254(CQC2012010304575498),证书,英文版,2020.04.10-1.pdf
CJX2-F185CJX2-F225-2020980304000535CQC2012010304575498-自我声明.2020-1.pdf
CJX2-F265-330,证书,CB(环宇集团),2014.07.10-1.jpg
CJX2-F265-F2654-F330-F3304(CQC2012010304575497),证书2020.04.10-1.pdf
CJX2-F265-F2654-F330-F3304(CQC2012010304575497),证书,英文版,2020.04.10-1.pdf
CJX2-F265CJX2-F330-2020980304000536CQC2012010304575497-自我声明.2020-1.pdf
CJX2-F400(CQC2012010304564788),证书2020.04.10-1.pdf
CJX2-F400(CQC2012010304564788),证书,英文版,2020.04.10-1.pdf
CJX2-F400,证书,CB(环宇集团),2013.09.18-1.jpg
CJX2-F400-2020980304001617CQC2012010304564788-自我声明.2020-1.pdf
CJX2-F500(CQC2012010304564787),证书2020.04.10-1.pdf
CJX2-F500(CQC2012010304564787),证书,英文版,2020.04.10-1.pdf
CJX2-F500,证书,CB(环宇集团),2013.09.18-1.jpg
CJX2-F500-2020980304000537CQC2012010304564787-自我声明.2020-1.pdf
CJX2-F630(CQC2012010304564790),证书2020.04.10-1.pdf
CJX2-F630(CQC2012010304564790),证书,英文版,2020.04.10-1.pdf
CJX2-F630,证书,CB(环宇集团),2013.09.18-1.jpg
CJX2-F630-2020980304000538CQC2012010304564790-自我声明.2020-1.pdf
CJX2-F185225,证书,CB(环宇集团),2014.07.23-1-scaled.jpg

视频下载 ——